ธนาคารออมสิน ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” ประจำปี 2560 หมดเขตรับผลงานวันที่ 17 กันยายน 2560

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ธนาคารออมสิน ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” ประจำปี 2560 หมดเขตรับผลงานวันที่ 17 กันยายน 2560 ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถศึกษาหลักเกณฑ์การประกวดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.gsbgen.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Email:gsbgen.art@gmail.com  หรือ โทร 09-8510-4744 และ 09-8510-4746
หลักเกณฑ์การประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” มีรายละเอียดและระเบียบการ ดังนี้
1. คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
มีสัญชาติไทย และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความคิดของตนเอง
ประเภทของผู้ส่งผลงาน
– ประเภทที่ 1 บุคคลทั่วไป
– ประเภทที่ 2 เยาวชน อายุ 14 – 18 ปี (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2542 – 2546)
– ประเภทที่ 3 เยาวชน อายุ 7 – 13 ปี (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2547 – 2553)
ต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ com

2. การส่งผลงานเข้าประกวด
1. งานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะโดยรวมเป็น 2 มิติ มีขนาดผลงานตามที่กำหนด โดยวาดในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยเทคนิคอิสระ ใช้สีได้ทุกประเภท แต่ห้ามใช้การตกแต่งภาพด้วยเทคนิคดิจิทัลโดยเด็ดขาด ผลงานต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยใส่กรอบ พร้อมที่จะนำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการได้

2. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดคนละไม่เกิน 2 ภาพ โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นของผู้สมัครจริง ไม่เคยถูกตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน ไม่เคยเข้าร่วมประกวดที่ใดมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลหรือบริษัทอื่นใด

3. แนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในแบบฟอร์มที่กำหนดให้สมบูรณ์ครบถ้วน โดยติดไว้ด้านหลังของชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด
ธนาคารออมสินจะระวังรักษาผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดเป็นอย่างดี แต่จะไม่รับผิดชอบในความ เสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่นๆ

3. ขนาดของผลงาน
ประเภทที่ 1 บุคคลทั่วไป ขนาดผลงาน 150 x 180 ซม. (ไม่รวมกรอบ)
ประเภทที่ 2 เยาวชน อายุ 14 – 18 ปี ขนาดผลงาน 30 x 22 นิ้ว (ไม่รวมกรอบ)
ประเภทที่ 3 เยาวชน อายุ 7 – 13 ปี ขนาดผลงาน 15 x 22 นิ้ว (ไม่รวมกรอบ)

4. คณะกรรมการพิจารณคัดเลือกและตัดสินผลงาน

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก (ศิลปินแห่งชาติ) ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง (ศิลปินแห่งชาติ) กรรมการ
3. ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ศิลปินแห่งชาติ) กรรมการ
4. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี (ศิลปินแห่งชาติ) กรรมการ
5. อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร (ศิลปินแห่งชาติ) กรรมการ
6. ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ (อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) กรรมการ
7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร กรรมการ
8. ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ (ศิลปินชั้นเยี่ยม) กรรมการ
9. อาจารย์สังคม ทองมี (บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาศิลปะ) กรรมการ
10. อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา เลขานุการฯ

5. รางวัล
ประเภทบุคคลทั่วไป
– รางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล
1,000,000 บาท
– รางวัลที่ 1 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท
– รางวัลที่ 2 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
– รางวัลที่ 3 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
– รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
จำนวน 4 รางวัล

ประเภทเยาวชน อายุ 14 – 18 ปี (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2542 – 2546)
– รางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล
100,000 บาท
– รางวัลที่ 1 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
– รางวัลที่ 2 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
– รางวัลที่ 3 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
– รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
จำนวน 4 รางวัล

ประเภทเยาวชน อายุ 7 – 13 ปี (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2547 – 2553)
– รางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล
50,000 บาท
– รางวัลที่ 1 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
– รางวัลที่ 2 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
– รางวัลที่ 3 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
– รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท  จำนวน 4 รางวัล
คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะเพิ่มหรืองดรางวัลใดก็ได้ตามแต่เห็นสมควร คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้

6. กำหนดเวลาและสถานที่ส่งผลงา

การส่งผลงาน
ส่งทางไปรษณีย์ ประทับตราวันจัดส่ง ภายในวันที่ 8 – 17 กันยายน 2560
ส่งด้วยตนเอง วันที่ 8 – 17 กันยายน 2560 เวลา 00 น. – 16.00 น.

ส่งถึง คณะทีมงานการประกวดวาดภาพ ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี
สถาบันวิชาการ ทีโอที เลขที่ 174 ถนนงามวงศ์วาน ซอยงามวงศ์วาน 17
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 09-8510-4745 และ 09-8510-4746

คัดเลือกและตัดสินผลงาน วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560
ประกาศผลการตัดสิน ทางเว็บไซต์ www.gsb.or.thและ www.gsbgen.com
พิธีมอบรางวัล วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
จัดแสดงผลงาน วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2560

7. กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์
งานจิตรกรรมที่ได้รับรางวัลทุกประเภทเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารออมสินโดยชอบธรรม มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามที่ธนาคารออมสินเห็นสมควร

8. การรับคืนผลงาน
ผลงานที่ไม่ได้ร่วมจัดแสดง ติดต่อขอรับผลงานคืนได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที เลขที่ 174 ซอยงามวงศ์วาน 17 ถนนงามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 09-8510-4745 และ 09-8510-4746

หากไม่มารับผลงานคืนภายในวันและเวลาที่กำหนด ธนาคารออมสินจะถือว่าเจ้าของผลงานสละสิทธิ์ในการรับคืนผลงาน และยินดีมอบผลงานให้ธนาคารออมสินเพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร