บรรยาย “ขั้นตอนการให้บริการการศึกษาและขึ้นทะเบียนรับเอกสารนักศึกษาใหม่ แก่นักศึกษาใหม่ เพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ข้อบังคับการลงทะเบียน และการประเมินผลการศึกษา” โดยวิทยากรจากกองบริการการศึกษา วังท่าพระ

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 คณะมัณฑนศิลป์ จัดบรรยาย “ขั้นตอนการให้บริการการศึกษาและขึ้นทะเบียนรับเอกสารนักศึกษาใหม่ แก่นักศึกษาใหม่ เพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ข้อบังคับการลงทะเบียน และการประเมินผลการศึกษา” โดยคุณอุษา รุ่งเรืองวิจิตร หัวหน้างานทะเบียนและสถิติ วังท่าพระ  คุณวัชรี อารีย์ นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ) คุณจิริยา อุทัยพัฒนาศักดิ์ นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ) และคุณวิลุดา นรินทร์นอก นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จากกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  ณ ห้องประชุมยาใจ  จิตรพงศ์  อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์  จ.นครปฐม.

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร