บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจรจาและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร และมอบวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจรจาและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยมอบวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรศิลปะบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ รายละเอียดดังนี้

รายการ จำนวน (ชิ้น)
กระดุม รีเวท 736,512
ป้าย เทปทอ 610,200
ด้าย 2,118
ซิป 11,898
ผ้า 7,130
รวม 1,367,858

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร