บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ระดับปริญญาเอก ทุนละ 15,000 บาท และระดับปริญญาโท ทุนละ 10,000 บาท ผู้สนใจสามารถยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มกราคม 2559 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.graduate.su.ac.th (ทุนนักศึกษา)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร