ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะมัณฑนศิลป์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมยาใจ จิตรพงศ์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยมีอาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และมอบทุนรางวัลการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับคะแนนสูงสุด ในการสอบเข้าศึกษาต่อในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งในปีนี้คณะมัณฑนศิลป์ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ ปาลเปรม อดีตคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ บรรยายหัวข้อ “มิติแห่งการสร้างสรรค์” ให้แก่นักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ และการชี้แจงขอบข่ายงานด้านกิจกรรมพัฒนาเสริมหลักสูตรนักศึกษา การบริการและพัฒนานักศึกษา ทุนการศึกษาและวินัยและการปกครอง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนท ปลื้มชูศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษาพบภาควิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ โดยคณาจารย์จากภาควิชา

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร