ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับและคืนชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การรับและคืนชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
————————

                ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ และชุดสูทสากลนิยม  ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบให้ประกาศ เรื่อง การรับและคืนชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่สั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม  และเครื่องแบบปกติขาว  มารับชุดครุยวิทยฐานะฯระหว่างวันที่๑๙-๒๗พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงฝึกพละศึกษา(โรงยิมเก่า)มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ดังรายละเอียดต่อไปนี้

01k-1 02k

01kfc

001k

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร