ประกาศ การขอรับเงินคืนค่าถอนรายวิชา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การขอรับเงินคืนค่าถอนรายวิชา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ นักศึกษาที่มียอดเงินรับคืนค่าถอนรายวิชาตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
นักศึกษาสามารถนำบัตรประจำตัวนักศึกษาไปติดต่อขอรับเงินคืนเป็นเงินสดได้ที่ ฝ่ายการเงิน กองคลัง
ของแต่ละวิทยาเขต ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

หากพ้นกำหนดนี้ กองคลังจะดำเนินการจ่ายเงินคืนโดยการโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนักศึกษาที่ได้แจ้งไว้
กับมหาวิทยาลัย หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ (กองคลัง: โทร. 0-2849- 7500 ต่อ 31622 )

ประกาศอื่นๆ

คู่มือรับปริญญา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร