ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.โกเมศ กาญจนพายัพ ได้รับเกียรติจาก สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นวิทยากรในหัวข้อ “Innovative AI, the Adaptation of Artists and Designers in the Metaverse Era”

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

Discussions at the opening ceremony online
20 May 2022 / 13:30 – 15:00
“Innovation AI, the Adaptation of Artists and Designers in the Metaverse Era” by
🟣Emeritus Professor Suchart Taothong
🟣Asst. Prof. Donlaporn Srifar, Ph.D.
🟣Asst. Prof. Gomesh Karnchanapayap, Ph.D.
Moderator: Suriya Rattanawongul, Ph.D.

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร