พิธีทอดผ้าป่าถวายเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม (นักธรรมบาลี) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จัดพิธีทอดผ้าป่าถวายเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม (นักธรรมบาลี) จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่ภิกษุ สามเณร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ โดยมีอาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสและอาจารย์ชนิศา ชงัดเวช หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นประธานดำเนินงาน

 

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร