พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย) ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย) ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

พร้อมนี้ ทางคณะฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยูร โมสิกรัตน์
ที่ได้เข้ารับปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร