พิธีเปิดงานปฏิบัติการสร้างสรรค์เตาฟืนร่วมสมัยโดยศิลปินนานชาติไทย-เกาหลีใต้

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พิธีเปิดงานปฏิบัติการสร้างสรรค์เตาฟืนร่วมสมัยโดยศิลปินนานชาติไทย-เกาหลีใต้

โดย
ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ เป็นประธานในพิธี
และผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

กล่าวรายงานถึงที่มาของโครงการ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ณ ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร