ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาออกแบบภายใน) ปีการศึกษา 2558

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาออกแบบภายใน) ปีการศึกษา 2558  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการคณะฯ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนฤทธิ์ จันทรรังสี  อาจารย์ ดร.ภัทรวุฒิ  ทรัพย์เย็น  และอาจารย์ชานนท์  ไกรรส  เป็นคณะกรรมการประเมิน  ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ และคณาจารย์ประจำหลักสูตร ให้การต้อนรับ

DSC_057401

DSC_0566DSC_0567

DSC_0569

DSC_0561 DSC_0601 DSC_0558

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร