ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาออกแบบนิเทศศิลป์) ปีการศึกษา 2558

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์  เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร (หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาออกแบบนิเทศศิลป์) ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้  อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยมีอาจารย์ ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว อาจารย์ทอปัด วงษาลังการ และรองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี เป็นคณะกรรมการประเมิน ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์  และคณาจารย์ประจำหลักสูตร ให้การต้อนรับ

DSC_057401 DSC_0561 DSC_0570 DSC_0571

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร