มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และของที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบ 40 ปี ชิงเงินรางวัลกว่า 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล หมดเขตรับผลงานภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และของที่ระลึก  เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบ 40 ปี ชิงเงินรางวัลกว่า 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

คุณสมบัติ
-นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

หลักเกณฑ์ในการประกวดตราสัญลักษณ์ (logo
– ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร หรือบุคคลทั่วไป
ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดจำนวนผลงานที่ส่ง (ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน ส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน)
– ขนาดผลงานตามความเหมาะสม เป็นภาพสีอยู่ในพื้นกระดาษสีขาวชนิดใดก็ได้ขนาดเท่า A4
– ตัวเลขไทย (๔๐) หรือตัวเลขอารบิค (40) แสดงการครบรอบ 40 ปี ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– มีตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบตราสัญลักษณ์ (Logo)
– ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องประกอบด้วยข้อความ “40th” หรือ 40 ปี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือข้อความอื่นที่เห็นว่าเหมาะสมสวยงามสื่อความหมายบ่งบอกการฉลอง
วาระครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบ
และดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงาน
ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน

การสมัครและส่งผลงานตราสัญลักษณ์ (logo) เข้าร่วมประกวด

– เขียนรายละเอียดต่างๆลงใบสมัคร ส่งพร้อมกับผลงานชิ้นนั้น ๆ
– ผลงานตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ต้องมีคำอธิบายผลงาน หรือมีเอกสารประกอบคำอธิบายแนวความคิด ความหมายของแบบ รูปทรง สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบเพิ่มเติม (ไม่เกิน 15 บรรทัด) พร้อมทั้ง ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้สะดวก
– กรณีออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก ให้ส่งผลงานภาพสีอยู่ในพื้นกระดาษสีขาวชนิดใดก็ได้
ขนาดเท่า A4 พร้อมแนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล AI (Illustrator) และ JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สีโหมด CMYK
บันทึกใส่ CD จำนวน 1 แผ่น (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้)
– ผลงานตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสามารถนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดีกับสื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะมีเพียง 1 ผลงานเท่านั้นที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ ซึ่งจะได้เป็นตราสัญลักษณ์ (Logo) ของงานครบรอบ 40 ปี ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตัดสินสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้
ดัดแปลง ผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป
– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด และไม่เคยใช้ประกวดในที่ใดมาก่อน ข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ

วิธีการส่งผลงาน
– ส่งผลงานทางอีเมล pr_stou@hotmail.com โดยระบุหัวข้อว่า “ส่งเข้าประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก”
– แจ้งข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่งผลงาน
– แนบสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน-นิสิตนักศึกษา ของผู้ส่งผลงาน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
– หมดเขตรับผลงานภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร