มารดาของอาจารย์ ดร.อนุชา โสภาคย์วิจิตร์ อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ถึงแก่กรรม

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

หมายเหตุ มีรถคณะฯ ออกเวลา 15.30 น.

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร