การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ ขอให้นักศึกษาทุกคนที่เรียนครบโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียนรายวิชา Art Thesis
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 โปรดยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (มศก.9)

ที่งานบริการการศึกษา
คณะมัณฑนศิลป์ (ชั้น 3 สำนักงานคณะมัณฑนศิลป์ อาคารศิลป์ 3 ) ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2561 (คุณชุติญาณ์ : โทร. 034-270413)

ประกาศอื่นๆ

คู่มือรับปริญญา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร