รองคณบดีฝ่ายบริหารและพระราชวังสนามจันทร์ บรรยายพิเศษหัวข้อ การเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2560 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพระราชวังสนามจันทร์ บรรยายพิเศษหัวข้อ การเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2560 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ในงานสัมมนาคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2559 ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

DSC_0097

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร