คณะฯ ได้จัดประชุมเกี่ยวกับ ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม การยุบเลิกและการบริหารภาควิชาการ พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน การแบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยของส่วนงานและการบริหารวิชาการของคณะ พ.ศ. 2561

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2561 คณะฯ ได้จัดประชุมเกี่ยวกับ
“ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม การยุบเลิกและการบริหารภาควิชาการ พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน การแบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยของส่วนงานและการบริหารวิชาการของคณะ พ.ศ. 2561”

ระหว่างผู้บริหารของคณะฯ กับคณาจารย์ ณ ห้องประชุมยาใจ จิตรพงศ์ เวลา 09.30 น.

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร