ประกาศเรื่องการลงทะเบียนรายวิชา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

ประกาศเรื่องการลงทะเบียนรายวิชา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2560

 

ขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามตารางสอนของคณะฯ ที่ประกาศไว้เป็นปกติ
โดยไม่ต้องลงรายวิชา 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์

หากนักศึกษาท่านใดที่ลงทะเบียนไปแล้ว
โปรดดำเนินการถอนในระบบทะเบียนตามกำหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ภายในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561)

ประกาศอื่นๆ

คู่มือรับปริญญา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร