ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สัตว์ปลอดโรค…คนปลอดภัย”

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ

“สัตว์ปลอดโรค…คนปลอดภัย”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินโครงการถ่ายทอดความรู้สู่
สังคมศาสตร์ด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี คณะสังคมศาสตร์จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา
ส ่งผลงานเข้าร ่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สัตว์ปลอดโรค…คนปลอดภัย” ชิงเงินรางวัล
พร้อมประกาศนียบัตร

 

 

รายละเอียด ตามไฟล์แนบ

หรือคลิ๊กที่รูปภาพ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร