สัมมนากิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

คณะมัณฑนศิลป์ จัดโครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2560 โดยมีอาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนากิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยใช้แนวปฏิบัติของการประกันคุณภาพการศึกษาตามขั้นตอน PDCA ” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม และวันที่ 7-8 มิถุนายน 2560 ณ แก่งศิลป์รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี กิจกรรมสัมมนาประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อ “การจัดทำแผนโครงการกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนท ปลื้มชูศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ธาตรี เมืองแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และกิจกรรมระดมความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลแผนการดำเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษาและนำเสนอการจัดแผนการทำโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้แทนคณาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาของสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมในกล่าว

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร