โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 และการสัมมนาคณาจารณ์-เจ้าหน้าที่ ประจำปี 2561

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3

และการสัมมนาคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร