สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2023 (I-New Gen Award 2023)

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2023 (I-New Gen Award 2023) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 อ่านรายละเอียดการเสนอผลงานเพิ่มเติมได้ที่ https://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=199
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชู กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม โทร. 02 579 1370 – 9 ต่อ 508
ในวันเเละเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ 08.30 น. – 16.30 น.)

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร