สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ หัวข้อ Hack a Box: Civil Service HR Playground ในรูปแบบการแข่งขันแฮกกะธอน (Hackathon)

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ
หัวข้อ Hack a Box: Civil Service HR Playground ในรูปแบบการแข่งขันแฮกกะธอน (Hackathon)
📍 เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพทางความคิดในเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ และให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับภาคราชการ อีกทั้งเป็นพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีบทบาท
ในการร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ราชการเป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วย
🟩เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566
ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 90,000 บาท!!
🥇รางวัลชนะเลิศ จำนวน 50,000 บาท
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 30,000 บาท
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 10,000 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
✅กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
✅สามารถเลือกสมัครในรูปแบบเดี่ยว หรือในรูปแบบกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 4 คน ทั้งนี้ สมาชิกกลุ่มอาจเป็นผู้ที่อยู่ต่างสถาบันการศึกษา
ต่างคณะ หรือต่างชั้นปีก็ได้
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่
🟧รอบที่ 1 : รอบคัดเลือก
(1) ผู้สมัครจัดทำข้อเสนอในโจทย์การสร้างให้ภาคราชการเป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วย “To be employer of choice”
(2) สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาข้อเสนอและคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าแข่งขันรอบที่ 2 : รอบตัดสิน จำนวนไม่เกิน 10 กลุ่ม
🟧รอบที่ 2 : รอบตัดสิน
(1) มีการจัดกิจกรรมเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรมในจังหวัดนนทบุรี โดยกิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล และเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ จากผู้ทรงคุณวุฒิของภาคราชการและภาคเอกชน
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เข้าแข่งขัน
(2) ผู้เข้าแข่งขันจัดทำ/ปรับปรุงข้อเสนอและนำเสนอให้คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ พิจารณา
องค์ประกอบในการพิจารณาในการแข่งขันทั้ง 2 รอบ ได้แก่
🟪การระบุและวิเคราะห์ปัญหา (Problem Statement Analysis)
🟪การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา (Solution Suggestion)
🟪แผนการดำเนินงาน (Implementation Plan)
🟪ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
🟪ทักษะในการนำเสนอ (Presentation Skill)
👉 ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/hackabox
และสามารถกดติดตามเพจเพื่ออัปเดตข่าวสารได้ที่ Hack A Box

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร