อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์และคณะผู้บริหารของคณะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ คุปตะวาทิน อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์และคณะผู้บริหารของคณะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ คุปตะวาทิน  อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร