เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

คณะกรรมการประจำคณะฯ และผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต พร้อมมอบของที่ระลึก เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 สำหรับปีนี้ทางคณะฯ ได้มีบุคลากรครบวาระเกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่
1. คุณภาวนา ใจประสาท เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์
2. คุณภาวนา บุญปก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
3. คุณบวรศักดิ์ คำประสิทธิ์ พนักงานขับรถยนต์
โดยจัดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2564 ณ หอศิลปะและการออกแบบ อาคารมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร