เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาประยุกตศิลปศึกษา) ปีการศึกษา 2558

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559

คณะมัณฑนศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาประยุกตศิลปศึกษา) ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการคณะ อาคารศิลป์พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนฤทธิ์ จันทรรังสี อาจารย์วราภรณ์ สำเภา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง เป็นคณะกรรมการประเมิน ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ และคณาจารย์ประจำหลักสูตร ให้การต้อนรับ

DSC_0745 DSC_0728 DSC_0738 DSC_0742 DSC_0739

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร