โครงการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560/ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

โครงการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560/ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ณ ห้องประชุมยาใจ จิตรพงศ์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30-16.00

  • การบรรยายกึ่งเสวนา : โครงการแนวปฏบัติที่ดีในการเสนอขอรับสนับสุนการวิจัย ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ และ อาจารย์อรอุมา วิชัยกุล

 

  • การบรรยายกึ่งเสวนา : โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ โดยผลิตสื่อการสอนแบบ E-learning  โดย อาจารย์ ดร. นุชนภางค์ แก้วนิล

 

  • การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  โดย คุณขวัญใจ เหลืองดอกไม้ นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร