โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

คณะมัณฑนศิลป์  จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ  ประจำปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560  ณ ห้องประชุมยาใจ จิตรพงศ์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม  โดยมี อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล  คณบดีคณะมัณฑนศิลป์  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา  ได้รับแนวทางต่อการออกไปประกอบอาชีพ ตลอดจนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน  การแก้ปัญหาในการทำงาน  มีความพร้อมในการหางานทำ  เกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพนั้นๆ  และเป็นการจุดประกายความคิด รวมทั้งการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าประกอบด้วยการบรรยาย ในหัวข้อ  work shop เขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน โดยคุณทิพธิดา  ทิพย์คงคา จากบริษัทซูเปอร์  เรซูเม่ จำกัด  และหัวข้อ “ธุรกิจดิจิตอนาคตของนักออกแบบ “Spring up Thailand with Digital Information” โดย ดร.เฉลิมรัฐ  นาควิเชียร นักศึกษาเก่าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงเรียน  NetDesign  และในช่วงบ่ายการบรรยายหัวข้อ “นักออกแบบในศตวรรษที่ 21” โดยคุณพงษ์สรวง คุณประสพ  นักศึกษาเก่าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์  และคุณเกรียงไกร บุญเหลือ  นักศึกษาเก่าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ

 

 

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร