โครงการพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คณะมัณฑนศิลป์ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมยาใจ จิตรพงศ์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยอาจารย์ธาตรี เมืองแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และอาจารย์ภูษิต รัตนภานพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษาใหม่

     

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร