โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 ประจำปี 2560 จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 ประจำปี 2560 โดยในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 ได้มีการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในเรื่องการสร้างแบรนด์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์เชิงลึก ณ ห้องฤทธน โรงแรมกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น.

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร