คณะมัณฑนศิลป์ โดยคณะกรรมการประจำคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์เกษร ผลจำนงค์ เนื่องในโอกาสได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

คณะมัณฑนศิลป์ โดยคณะกรรมการประจำคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์เกษร ผลจำนงค์
เนื่องในโอกาสได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา นับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร