โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะและการออกแบบให้แก่เยาวชน

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะและการออกแบบให้แก่เยาวชน

ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร