ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “The Free Thai Movement รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย”

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี และอนุปริญญา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “The Free Thai Movement รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย” ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

รายละเอียด ตามไฟล์แนบ

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร