บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา  ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ บมจ. ทีโอที

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการประกวดการตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)

 บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บมจ. ทีโอที

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้ได้ชื่อและตราสัญลักษณ์ (Logo) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บมจ. ทีโอที สามารถสะท้อนถึงการให้บริการด้าน Data ที่มีประสิทธิภาพ ( Best for Data)

1.2 เพื่อให้ได้ชื่อและตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น และจดจำง่าย

 

 1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2.1 ชื่อ และตราสัญลักษณ์ (Logo)  บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ  บมจ. ทีโอที  ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น สวยงาม จดจำง่าย และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บมจ. ทีโอที

2.2 ชื่อ และตราสัญลักษณ์ (Logo)  บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บมจ. ทีโอที สามารถนำไปสื่อสารในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ และเป็นที่ยอมรับต่อสายตาสาธารณชนรวมทั้งความน่าเชื่อถือในบริการ

 

 1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

นิสิต  นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป

 

 1. 4. กติกาการประกวด

4.1 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานเข้าประกวด แบบเดี่ยว หรือแบบทีม

4.2 ผลงานจะต้องสื่อถึงบุคลิกภาพ ที่ทันสมัยของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บมจ. ทีโอที และสะท้อนถึงการให้บริการด้าน Data ที่มีประสิทธิภาพ  ( Best for Data)  โดยต้องมีแนวความคิดของผลงาน ดังนี้

–  ชื่อ ต้องสื่อความหมายถึงบริการ  จดจำง่าย  ทันสมัย และสร้าง Brand Identity

–  ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสื่อถึงบุคลิกภาพ ที่มีความโดดเด่น   และเข้าถึงผู้ใช้บริการ

–  การใช้สี  รูปแบบ และตัวอักษรมีความเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงอธิบายความหมายของภาพ

เส้น  การใช้สี

–  ผลงานที่ออกแบบจัดวางขนาดไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (11.5 X 8.5 นิ้ว)

–  ผลงาน เมื่อย่อขนาดลงต่ำสุด 2 ซม. ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน และอ่านได้อย่างชัดเจน

4.3 ผู้สนใจส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ผลงาน

4.4 รูปแบบการนำเสนอต้องมีความโดดเด่น  น่าจดจำ และเข้าใจง่าย  โดยผู้ส่งผลงานจะต้องส่งแนวความคิดที่ใช้ในการออกแบบมาพร้อมกับชื่อ  และตราสัญลักษณ์ที่เสร็จสมบูรณ์  เพื่อประกอบการพิจารณา

4.5 ชื่อ  เนื้อหาภาพประกอบหรือส่วนประกอบอื่น   ในชื่อและตราสัญลักษณ์ต้องสื่อสารอยู่ในศีลธรรมอันดีไม่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้ได้รับความเสียหาย  ชี้นำให้กระทำการใดๆ ในทางมิชอบ

 

4.6 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานรูปแบบใหม่ ไม่เหมือนหรือซ้ำกับผลงานที่มีการ

เผยแพร่มาก่อนและผลงานดังกล่าวต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน

4.7 ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก   หากมีการนำภาพหรือสัญลักษณ์อื่นใดมาเป็นองค์ประกอบในการจัดทำผลงานต้องมีความถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์   หากปรากฏในภายหลังว่า บมจ. ทีโอที  ถูกร้องเรียน  ฟ้องร้องเป็นคดี  และ/หรือมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการละเมิด  และ/หรือลิขสิทธิ์  ผู้เสนอผลงานต้องรับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวให้ บมจ. ทีโอที  แต่เพียงผู้เดียว และต้องรับชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก หรือ บมจ. ทีโอที เต็มจำนวน โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

 

 

 1. การส่งผลงานเข้าประกวด

5.1 ผู้ส่งผลงานต้องส่งไฟล์ในรูปแบบ JPG / PNG (ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2 MB ต่อผลงาน) และในรูปแบบฉบับพิมพ์ (Print copy) ภาพสี ภาพขาว-ดำ และ ภาพลายเส้นสีดำ อย่างละ 1 ภาพ

5.2 บรรยายแนวความคิดการออกแบบ ความหมายของแบบ สี และแรงบันดาลในการออกแบบ ความยาวไม่เกิน  10  บรรทัด  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

5.3 ผู้ส่งผลงานต้องระบุข้อมูลเจ้าของผลงานได้แก่

– ชื่อ – นามสกุล

– ที่อยู่ทางไปรษณีย์

– เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน / บ้าน / มือถือ

– E-mail address

5.4 ปิดรับผลงาน : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

5.5 การส่งผลงานเข้าประกวด 3 วิธี

               – ส่งผลงานด้วยตนเอง

               – ส่งทางอีเมล์  logo.contest@tot.co.th

               – ส่งทางไปรษณีย์

         วงเล็บมุมซองว่า“ประกวดชื่อและตราสัญลักษณ์ (Logo) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่” ส่งได้ที่

ส่วนโฆษณาและภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและสื่อสารการตลาด  ชั้น 4 อาคาร 9

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

89/2 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  10210

       (การส่งผลงาน ให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือวันที่ส่งอีเมล์เป็นสำคัญ)

5.6 ประกาศผลทางเว็บไซต์  www.tot.co.th  : วันที่ 15 ธันวาคม 2560

5.7 ผลงานที่ได้รับรางวัล ผู้ส่งผลงานต้องส่งมอบ (ระบุชื่อ เจ้าของผลงาน และเบอร์ที่ติดต่อได้)

– CD บรรจุ ไฟล์ นามสกุล .ai หรือ psd หรือ อื่นๆ ที่รองรับการขยายขนาดไฟล์ใหญ่ พร้อม

ระบุ Code สี โหมด CMYK

– ผลงานติดบนฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 12×15 นิ้ว โดยเว้นขอบด้านละ 1  นิ้ว (ปรับเปลี่ยนได้

ตามรูปแบบของตราสัญลักษณ์)  แผ่นละ 1 ผลงาน

 

 1. เกณฑ์การตัดสินการประกวด

การตัดสินโดยคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกผลงานจากการเสนอชื่อและตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด  มีเกณฑ์การตัดสิน

 1. ชื่อบริการ                                                                            20 คะแนน
 2. รูปแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)       20 คะแนน
 3. ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
 4. ความสวยงาม รูปแบบโดดเด่น น่าจดจำ สื่อสารตรงประเด็น 20 คะแนน
 5. ความเป็นไปได้ในการใช้งานจริง 10 คะแนน

รวม                       100 คะแนน

 

 1. 7. เงื่อนไข

7.1 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด  และจะไม่ส่งคืนผลงานให้เจ้าของผลงาน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

7.2 ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ บมจ. ทีโอที

7.3 บมจ. ทีโอที  ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ ตามความเหมาะสม

7.4 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยผ่านการแสดงหรือประกวดที่ใดมาก่อน

7.5 หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ จะไม่มีการประกาศผู้รับรางวัล แต่จะแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผลงานผ่านเกณฑ์การตัดสิน

 

 1. 8. รางวัลการประกวด

8.1 รางวัลชนะเลิศ                  เงินรางวัล 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

8.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    เงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

8.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    เงินรางวัล   50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ

 

 1. รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนโฆษณาและภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและสื่อสารการตลาด

ชั้น  4  อาคาร  9   บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)   ถนนแจ้งวัฒนะ   แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  10210   ในเวลาราชการ

 1. คุณกัญทิยาภรณ์ วรรคาวิสันต์  โทร  0 2575 9487
 2. คุณสุกรานต์ดา พูนสนอง          โทร  0 2575 6992

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร