คณะครูและนักเรียน โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เยี่ยมชมคณะมัณฑนศิลป์

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 คณะมัณฑนศิลป์ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนดรุณสิกขาลัย ที่มาเยี่ยมชมคณะฯ โดยคณะนักเรียนโครงงาน Music Multimedia Arts and Design มีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องแต่งกาย การออกแบบตกแต่งภายใน และงานนิเทศศิลป์ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาต่อยอดโครงงานของผู้เรียน

ทั้งนี้มีอาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์ หัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน อาจารย์ ดร.อนุชา โสภาคย์วิจิตร์ อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ และอาจารย์เสรี เทียนเจลี้ อาจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ให้ข้อมูลรายละเอียดของภาควิชาและคำแนะนำในการศึกษาต่อ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร