ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการใช้สนามกีฬาและลานกีฬาในการออกกำลังกายด้านกีฬาและนันทนาการ ตามการผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร