นิทรรศการแสดงผลงาน ความลึกลับ ศรัทธา และความเชื่อ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ สิงห์สาย

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563

นิทรรศการแสดงผลงาน
ความลึกลับ ศรัทธา และ ความเชื่อ
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ สิงห์สาย
15 – 31 ตุลาคม 2563
เวลา 10.00 – 18.00 น. (หยุด 23 ตุลาคม)
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)
กำหนดการพิธีเปิด :
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น.
ประธานในพิธี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ อารยางกูร
อดีตรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ
อดีตคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ART EXHIBITION
MYSTERY, FAITH AND BELIEF
BY ASST. PROF. SUPOT SINGHASAI
15 – 31 OCT. 2020
10.00 AM. – 18.00 PM. (CLOSE ON 23RD OCTOBER)
AT ART & DESIGN GALLERY,
FACULTY OF DECORATIVE ARTS,
SILPAKORN UNIVERSITY (BANGKOK)

 

 

 

 

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร