การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันด้วยเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันด้วยเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าและประสิทธิผลของการจัดการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ( EdPEx )

ในวันอังคารที่ 22 ธ.ค. 2563
ณ โรงปฏิบัติการภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ อาคารมัณฑนะ 5 คณะมัณฑนศิลป์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร