ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการบริการทางวิชาการเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง การตรวจหาสเตียรอยด์ในตำรับยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กำหนดจัดโครงการบริการทางวิชาการเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564
เรื่อง การตรวจหาสเตียรอยด์ในตำรับยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 
ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ส่งตัวอย่างยาแผนโบราณ ยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อตรวจหาการปลอมปนสารสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 
ติดต่อส่งตัวอย่างได้ที่
คุณจิตติไพบูลย์ หรือคุณสุรีย์ ห้อง 207 ช้ัน 2 หรือ ห้อง 307 ชั้น 3
อาคารสำนักงานคณะเภสัชศาสตร์ หรือสถานปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ชุมชน “เภสัชศาลา”
หรือสอบภามรายละเอียดการส่งตัวอย่างได้ที่ นางสาวกัลยา อรวิเชียร หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 208175
แบบส่งตัวอย่างสามารถสแกน QR CODE หรือดาวน์โหลดจากไฟล์แนบด้านล่างนี้
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร