ปฏิทินการยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 เพื่อขอยกเว้นการทดสอบ STEP รอบทดสอบแรกเข้าทางเว็บไซต์

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564

 

ปฏิทินการยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 เพื่อขอยกเว้นการทดสอบ STEP
รอบทดสอบแรกเข้าทางเว็บไซต์

ดาวน์โหลดรายละเอียด และแบบฟอร์มได้ที่
http://tinyurl.com/65ubbwwa

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร