ขอขอบคุณคุณณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ให้ความไว้วางใจคณะมัณฑนศิลป์เป็นผู้จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 19 มีนาคม 2564
ในนามของคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบคุณคุณณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ให้ความไว้วางใจคณะมัณฑนศิลป์เป็นผู้จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องของไทยในปี พ.ศ. 2565
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร