พิธีเปิดงานแสดงดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา ปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 10 คน

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564
พิธีเปิดงานแสดงดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา ปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 10 คน
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น
โดยเปิดแสดงผลงาน
ตั้งแต่วันที่ 22-26 มีนาคม 2564
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร