หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญรับฟังเสวนาเรื่อง “New Creativity – New Normal – New Culture สร้างสรรค์วิถีใหม่เชิงวัฒนธรรม”

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญรับฟังเสวนาเรื่อง “New Creativity – New Normal – New Culture สร้างสรรค์วิถีใหม่เชิงวัฒนธรรม”
โดยวิทยากรพิเศษ รศ. ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ ในประเด็นด้านวิถีวัฒนธรรมชุมชน /วัฒนธรรมชุมชนด้านโบราณคดี และผศ. ดร. ศุภชัย อารีรุ่งเรือง ในประเด็นด้านศิลปะร่วมสมัย พร้อมนักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 2 จำนวน 8 คน
ซึ่งเป็นโอกาสอันดีสำหรับท่านที่จะได้รับความรู้ด้านศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองด้านศิลปะการออกแบบสู่วัฒนธรรมสร้างสรรค์ในยุค Covid-19
วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.00 – 15.30 น.
ผ่านช่องทาง ZOOM (รับจำนวนจำกัด)
และ Facebook Live ทางเพจ Culture – Based Design Arts Ph.D. (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
สมัครร่วมฟังโดยลงทะเบียนผ่าน qr code หรือลิ้งค์ shorturl.at/vBFG8 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร