งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อเสนอหัวข้องานวิจัยในศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม

CULTURE – BASED DESIGN ARTS (PH.D.)

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อเสนอหัวข้องานวิจัยในศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-16.30 น.

ชั้น 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี

เตรียมความพร้อมสู่การสร้างสรรค์งานวิจัยขั้นสูงในด้านศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม โดยคณาจารย์จากหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบชั้นนำ จะมาร่วมเสวนาถึงกระบวนการวิจัยและประสบการณ์ทำงานจริงเกี่ยวกับภูมิปัญญาและจิตวิญญาณไทย เพื่อสะท้อนปัญหาและโอกาสที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถตั้งประเด็นและร่างโครงการวิจัยได้อย่างมีอัตลักษณ์ ผ่านการลงมือทำเวิร์คชอป พร้อมมีอาจารย์คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และร่วมสร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรมจากต่างสถาบัน

ประเด็นในการสัมมนา

• เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อเสนอหัวข้องานวิจัย

รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ. ดร.อนุชา แพ่งเกษร

• ศิลปะกับการออกแบบวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล

• มุมมืดในวัฒนธรรมสว่างของไทย

รองศาสตราจารย์โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์

• กระบวนการสร้างคุณค่าจากภูมิปัญญาและความท้าทายสู่อนาคต

ดร.ฐิติพร ฌานวังศะ

ค่าสมัคร 500 บาท

(จำกัดที่นั่ง 20 ท่าน โดยคัดเลือกจากการตอบคำถามตามแบบฟอร์มด้านล่าง)

หมดเขตรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาล่วงหน้าได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJF7FdS7VsWMMni_PmGCyjlLdaPvQRho57YzWuNii6fUxixg/viewform?usp=sf_link

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดงานสัมมนา นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ รุ่นที่ 5 โทร. 085-1345241, 085-7534323

#CultureBasedDesignArts

#DecorativeArts

#SilpakornUniversity

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร