ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2562

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2562

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562
เวลา 08.00-16.30 น. 
ณ ห้องยาใจ จิตรพงศ์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร