การทำผลงานด้านศิลปะการออกแบบส่วนบุคคล : Young Dec Camp 2019

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ขอเชิญชวนผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า และสนใจสมัครเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ประเภทรับตรงด้วยแฟ้มผลงาน รอบที่1 (TCAS63) ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การทำผลงานด้านศิลปะการออกแบบส่วนบุคคล : Young Dec Camp 2019”

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่างนี้

และสามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ http://www.decentrance.su.ac.th/

Download (PDF, 88KB)

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร