พิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก (งานเกษียณ) พ.ศ. 2562

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562

พิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก
ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ พนักงานและลูกจ้างประจำ ลาออกจากราชการฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร