คณะมัณฑนศิลป์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ในโอกาสที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

คณะมัณฑนศิลป์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ในโอกาสที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรธนา กองสุข
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาทัศนศิลป์

อาจารย์วรภรรท สิทธิรัตน์
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาทัศนศิลป์

อาจารย์เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาทัศนศิลป์

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร