คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำแอลกอฮอล์ เจลล้างมือมอบให้บุคลากรของคณะมัณฑนศิลป์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

17 กุมภาพันธ์ 2563
ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นำแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ จำนวน 1 แกลลอน ซึ่งผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์ มามอบให้เพื่อสุขอนามัยของนักศึกษา และบุคลากรของคณะมัณฑนศิลป์

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร